ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Сподели своите #MaggiMomenti и може да спечелиш награда от нас“

 

Животът се състои от моменти и истории около нас самите! Ние от MAGGI® сме в сърцето на вашия дом, тъй като още от 1883 година ви помагаме не просто да приготвяте вкусни ястия, но и заедно да създаваме моменти, които се помнят дълго. С помощта на MAGGI® създавате неустоими ястия, които събират заедно вашите близки и приятели, за да отпразнувате малки и големи събития и празници или за да се насладите на барбекю следобед през лятото. А всичко това ви вдъхновява да създавате моменти, които си заслужава да се споделят с всички! Включете се в нашата Игра, споделете с нас вашите MAGGI® моменти и играйте за страхотна награда!

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Сподели своите #MaggiMomenti и може да спечелиш награда от нас“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „Сподели своите #MaggiMomenti и може да спечелиш награда от нас“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила, уреждат провеждането на Играта и начина на участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 01.07.2019 година (Начало на Играта) и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти. В случай, че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, бул. „Европа“ №128, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградите за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРИОД  И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България в платформата за споделяне на снимки Instagram.

3.2. Играта се провежда в периода от 24:00 на 01.07.2019 година до 23:59 на 15.08.2019 година, включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страниците: www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти.

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице:

4.2.1. което има валиден акаунт в платформата за споделяне на снимки Instagram.

4.2.2. в периода от 01.07.2019 г. до 15.08.2019 г. е заснело своя снимка на специален момент със семейство, близки и/или приятели около трапезата вкъщи или навън, публикувало я е в собствения си профил в Instagram с добавен текст „#MaggiMomenti” и е написало кой е неговия/ нейния любим MAGGI® продукт. За целта е необходимо акаунтът да е публичен в настройките на поверителност, за да бъде видим хаштагът „MaggiMomenti”. За валидно участваща снимка ще се приема само тази, която отговаря на изискванията на настоящите правила.

4.3. С публикуването на снимка и отбелязването с „#MaggiMomenti” участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта, условията за провеждането й ще бъдат публикувани и налични на интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/ в секция Бележки („Notes”) и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти.

5.2. Организаторът осигурява интернет профил във Facebook и собствен сайт, които са обособено място в глобалната интернет мрежа, определени чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP протокол и съдържащи файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, които са собственост на Организатора, а по-конкретно: интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти.

5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет сайта за споделяне на снимки www.instagram.com и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.6. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook или Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook или Instagram.

5.7. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook или Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.8. С публикуване на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет. С публикуване на снимка участникът декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица  на снимката да бъде използвана за целите на Играта. С публикуване на изображенията участникът предоставя разрешение на Организатора да използва снимката за периода на Играта и след това единствено във връзка или по повод Играта.

5.9. Всяка от участващите снимки в Играта следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което:

5.9.1. е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

5.9.2. е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

5.9.3. е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора или което и да е трето лице;

5.9.4. съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

5.9.5. пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

5.9.6. проповядва агресивна или недемократична идеология;

5.9.7. нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

5.9.8 се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

5.9.9. нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

5.9.10. противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, ще бъдат изключени от участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да поиска премахването на всички снимки, които противоречат на настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

6.1. Наградите в Играта и техният общ брой са:

6.1.1. Ваучер за фотосесия за печелившия, неговото семейство, близки и/или приятели, организирано във фотографско студио в града, в който живее печелившия или в близост – 3 броя ваучери, всеки ваучер на стойност не повече от 250 лв.(двеста и петдесет лева) с ДДС.

6.1.2. Кошница със специално подбрани MAGGI® продукти – 30 броя., всяка кошница  на стойност 25 лв.(двадесет и пет лева) с ДДС.

 

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.Имената на  участниците, които печелят награди, ще бъдат определeни на лотариен принцип в присъствието на нотариус,един кулинарен блогър и  служител на “Нестле България” АД  до  21.08.2019г.

7.2. Определянето на печелившите участници се осъществява по следния ред:

7.2.1.Първите трима изтеглени участници печелят ваучер за фотосесия

7.2.2. Следващите 30 изтеглени участници печелят Кошница със специално подбрани MAGGI® продукти

7.3.Организаторът и/или упълномощено от Организатора юридическо лице, партньор на Организатора и директно свързано с организацията на Играта, ще обсъждат с печелишите детайлите по предоставяне на наградата – насрочване на дата и място на фотосесията, условия и ред за проявяване и предаване на снимките и т.н. Организаторът си запазва правото да използва всички снимки от фотосесиите за бъдещи рекламни кампании и инициативи по свое усмотрение.

7.4. Имената на печелившите се обявяват в интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти на 22.08.2019 година. Всички печеливши участници са длъжни да се свържат с Организатора и да изпратят своите данни на email адрес nestle.bulgaria@bg.nestle.com до 31.08.2019 година, а именно:

7.4.1. за тези, спечелили фотосесия: три имена, телефон за връзка, адрес по местоживеене и ЕГН, необходимо за издаване на служебна бележка за стойността на наградата.

7.4.2. за тези, спечелили кошниците със специално подбрани MAGGI® продукти: три имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата.

7.5. Доставката ще се осъществява на адреса, посочен от печелившия, най-късно до 30.09.2019 година. В случай на промяна на адреса за доставка, печелившият се задължава да информира надлежно и своевременно Организатора. В противен случай Организаторът не носи отговорност за забава в доставката или недоставяне на наградата. Организаторът не носи отговорност за забава при доставката, дължаща се на причини, за които отговаря куриерската компания.

7.6. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена; непълен или неточен адрес и други подобни.

7.7. Доставката на наградите се извършва за сметка на Организатора най-късно до 30.09.2019 година.

7.8. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни в срок до 31.08.2019 година, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.

7.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook www.facebook.com/MaggiBulgaria/ или на email адрес nestle.bulgaria@bg.nestle.com

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/, www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

8.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/, www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти, www.instagram.com или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 10. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

10.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

10.2.В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

10.3. За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

10.4. Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

10.5. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

10.6. Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

 

РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки участник позволява ограничен достъп до акаунта си в Instagram за целите на Играта. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

11.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

11.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

11.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

11.5. „Нестле България“ АД – Организатор и „Тип Топ Куриер“АД, както и рекламна агенция Elevate ООД, обработват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

11.6. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

11.7. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

11.8. Включвайки се в Играта, всеки потребител дава съгласието си и доброволно предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори ( „Тип Топ Куриер“АД) и рекламна агенция Elevate ООД, личните си данни (име и фамилия, електронна поща (имейл), а печелившите споделят адрес и телефон за връзка с цел участие в тази Игра, установяване на контакт със печелившите и изпращане на наградите.

11.9. По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефонен номер и имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

11.10. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Сайта  на Живей Активно и Фейсбук страницата на MAGGI® и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

11.11. Потребителят има право да поиска достъп до коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/й данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни между отделните оператори, както и право да подаде жалба пред компетентните държавни органи – Комисията за защита на личните данни или компетентния съд.

11.12. Организаторът обработва личните данни на участниците за срока, необходим за идентифициране на участниците, установяване на контакт с печелившите, чрез имейл,  доставка на наградите и отговаряне на въпроси и сигнали от участниците.

11.13. Организаторът на Играта съхранява личните данни на печелившите в сроковете съгласно действащото българско данъчно законодателство, т.е. до 10 години след края на годината, в която се провежда Играта. Личните данни на всички останали участниците се съхраняват в срок от 6 (шест) месеца след обявяване на печелившите, който срок е необходим за провеждането на Играта и доставката на наградите, като този срок може да бъде удължен в случай на въпроси или сигнали от участници в Играта, на които Организаторът е длъжен да отговори.

11.14. Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

 11.15. Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно на тел. 0800 16666 (безплатен от цялата страна всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа) или на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. Можете също да ни пишете на следния адрес: гр. София, п.к. 1360, бул. „Европа“ № 128.

 

РАЗДЕЛ 12 ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1.Настоящите правила са достъпни на интернет страниците www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти за периода на провеждане на Играта

12.2.Играта не е организирана, спонсорирана или по друг начин подкрепена от Facebook или Instagram..

12.3. Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

12.4. За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

12.5. Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.

12.6. Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.facebook.com/MaggiBulgaria/ и www.jiveiaktivno.bg/магги-моменти. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com.

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

 

 

 

Печеливши от играта
„Сподели своите #MAGGI®Momenti и може да спечелиш награда от нас“