Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Рециклиране

Защо наистина е толкова важно да събираме разделно

През последните десетилетия световното население нараства с огромни темпове, а с него и консумацията на природни ресурси. Ето защо толкова бързо се  изчерпват природните запаси. Същевременно все повече хора започват да си дават сметка, че опазването на околната среда е отговорност на всеки един от нас и че чрез ежедневни малки действия бихме могли да намалим неблагоприятните въздействия върху природата. Чрез разделното събиране на отпадъци ние предотвратяваме попадането на опасни боклуци в околната среда и намаляваме човешкото въздействие върху нея чрез повторното използване на суровини и материали. Колкото повече рециклираме, толкова по-малко природни ресурси и енергия ще са ни необходими.
Да, ние го правим заради природата. Но все пак - разделното събиране на отпадъци носи големи ползи на всеки един от нас. Ето няколко важни причини да събираме боклука разделно:

Спестяваме ценни суровини и природни ресурси.

Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване от 70 % до 90% на потреблението на енергия и суровини, запазвайки наистина ценни природни ресурси. Може би не знаете, но всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане, а 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода. Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и означава 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха, а електричеството на едно българско домакинство за цели две години може да се осигури от рециклирането на един тон пластмаса. Даже да мислите, че вие не може да промените нищо - това не е вярно. Ако се рециклира дори само един стъклен буркан или бутилка, това се равнява на 4 часа осветление или 25 минути работа с компютър.


Намаляваме депонираните отпадъци в депата за отпадъци

Спасяваме природата – колкото по-малко суровини извличаме от природата, толкова по-дълго запазваме чисти почвите, водите и въздуха.


Грижа за здравето на всеки човек

Всеки потребител, закупувайки си опакован продукт, обозначен със знака за разделно събиране, заплаща такса за неговото разделно събиране и рециклиране. (Съгласно българското законодателство производителите или вносителите, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространяеми отпадъци или т.нар. отпадъци от опаковки, заплащат „продуктова такса“. „Продуктовата такса“ е включена в продажната цена на продуктите, пуснати на пазара.). Затова бъдете отговорни. Освен това според законодателството у нас всеки, който изхвърля отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на отпадъци, подлежи на глоба от 300 до 1000 лв. Същото важи и ако изхвърля битови отпадъци в контейнерите за разделно събиране.

Осигуряваме по-добро бъдеще за нашите деца

Достатъчно е само да си представим колко са нещата, които всекидневно изхвърляме в природата с лека ръка, за да осъзнаем последствията, които неминуемо ни застигат – ако не нас, то нашите деца. Да събираме разделно отпадъците си не е трудно – напротив, този процес само може да внесе ред в домакинството ни и да ни накара да се почувстваме горди, че опазваме околната среда.

 

Автор:

 

ЕКОПАК

Подобни статии